Kutatás és tanulmányok

Pályázati Felhívása magyar és külföldi hallgatók és kutatók számára 2021-2022

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) pályázati felhívása tesz közzé magyar és külföldi hallgatók és kutatók számára 2021-2022. év folyamán.

1. Felhívás

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: iASK) egyéni kutatói ösztöndíj pályázatot hirdet minden tudományterület számára 4-10 hónapos időtartamra 2021. október 1 és 2022. július 31. között.

Előnyös elbírálásban részesülnek azok a pályázatok, amelyek a társadalomtudomány és a bölcsészet határterületein helyezkednek el, VAGY a természettudományok olyan részterületein, amelyek követlenül kapcsolódnak a társadalomtudományokhoz és a bölcsészethez. Az iASK kutatási programjainak és központjainak tematikájához illeszthető pályázatok szintén elsőbbséget élveznek. A kutatási projektek tervezésénél kívánatos az elméleti tudás és a gyakorlati alkalmazhatóság összekapcsolása, valamint annak a lehetősége, hogy a kutatás eredményére alapozott javaslatok a közjót szolgálják mind helyi, mind hazai, illetve regionális, és globális szinten.

2. A pályázati felhívás témái:

KRAFT Társadalmi Innováció

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma összesen: legfeljebb 3 tapasztalt (szenior) és legfeljebb 7 pályakezdő kutatói ösztöndíj a következők szerint:

A pályázat benyújtása magyar nyelven történik.

 1. október 1-től:
 • A vidék társadalomtörténete a modernkori Magyarországon, különös tekintettel a családi és üzleti hálózatok alakulására 1945-ig

Legfeljebb 2 fő pályakezdő és legfeljebb 2 fő tapasztalt (szenior) 4-10 hónapos időszakra.

 • Társadalmi reziliencia Magyarországon különös tekintettel a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények működésére

Legfeljebb 4 fő pályakezdő 5 hónapos időtartamra.

 1. február 1-től:
 • Várostipológia: városmorfológiai, tipo-morfológiai és szocio-kulturális szempontok szerint.

Legfeljebb 1 fő pályakezdő vagy tapasztalt (szenior) kutató 4-10 hónapos időszakra.

2.2. Hankiss Központ és Kutató Archívum

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 2 tapasztalt (szenior) és legfeljebb 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj 4-6 hónapos időszakra.

A pályázat benyújtása angol és magyar nyelven történik.

 1. február 1-től:
 • Hankiss Elemér életművének továbbgondolása
  • A pályázóktól egy-egy olyan alapos tanulmány vagy esszé rövid tervezetét várjuk, melyeket a sikeres pályázók az ösztöndíj időtartama alatt készítenek el. A sikeres pályázat feltétele, hogy a tervezetek kapcsolódjanak Hankiss Elemér életművéhez – akár úgy, hogy annak valamelyik jelentős darabját vagy témáját interpretálják, akár úgy, hogy ezeket továbbgondolják. Az elkészült írásokat egy intézetünk által kiadott tanulmánykötetben kívánjuk publikálni.
   • Néhány lehetséges tématerület:
    • Az értékszociológia napjainkban
    • Irodalomszociológia
    • A hétköznapi élet szimbólumai
    • A Kelet-Közép európai társadalom mentalitástörténete
    • A Kelet-Közép európai politikai kultúra 1990 előtt és után: kontinuitás és diszkontinuitás
    • A történelem értelme és értelmetlensége
    • Egzisztenciális problémák a modern világban

2.3. Közép- Európa és V4

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 2 tapasztalt (szenior) és legfeljebb 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj 4-10 hónapos időszakra.

A pályázat benyújtása angol nyelven történik.

 1. február 1-től:
 • Európai bővítéspolitika
 • Összehasonlító kutatás a V4 és Közép-Európa országainak gazdasági és politikai stratégiáiról a Brexit és a COVID-19 pandémia után
 • Hálózatkutatás Közép-Európában
 • Történelmi és kulturális örökség Közép-Európában
 • Társadalmi reziliencia Közép-Európában a pandémia idején és azt követően

3.  Pályázati feltételek

3.1. Határidő

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 22. (24.00 óra)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a [email protected] e-mail címen.

3.2 Kutatói kritériumok

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

3.2.1. Tapasztalt (szenior) kutató kategória

A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell:

 • Bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási vagy akadémiai intézmény (egyetem vagy kutatóintézet) szenior tanácsadói, vagy kutatói, oktatói, illetve óraadói (akadémiai doktor, habilitált docens);

vagy

 • Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik bár nem rendelkeznek tudományos fokozattal, kimagasló tudományos vagy szakmai (vezetői, kutatói, vagy művészi) tapasztalatot mutatnak fel. Ezen jelentkezőktől elvárás, hogy nemzetközileg elismert kvalifikációikat, szakértelmüket a kutatás, valamint a posztgraduális képzések területén kamatoztassák. Ilyen eseteket képeznek:
 • Valamely nemzetközi szervezet szenior tisztségviselői (pl. az ENSZ speciális ügynökségei és szervezetei, EU vagy OECD intézmények);
 • szenior elemzők vagy nemzetközi think tank-ek tanácsadói;
 • valamely szektor legalább 10 éves tapasztalattal rendelkező szakértői;
 • művész kiválóságok;
 • a társadalmi, ill. technológiai innováció nemzetközileg elismert szakértői.

vagy

 • Elméleti érdeklődéssel rendelkező gyakorlati szakemberek, akik legalább 10 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi projektmenedzsment, hálózatok szervezése, valamint tudományos intézetek ill. nonprofit szervezetek vezetése terén.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • 10 év tanítási tapasztalat hazai vagy külföldi egyetemeken;

Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a KRAFT Társadalmi Innováció, Hankiss Központ és Kutató Archívum témái esetében legfeljebb 350.000 Ft.

Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a Közép-Európa és V4 téma esetében legfeljebb 600.000 Ft.

3.2.2. Pályakezdő kutató kategória:

A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell:

 • Doktorandusz hallgatók vagy doktorjelöltek (akik kurzusmunkájukat befejezték) és kutatásuk egyéb támogatási forrást nem élvez;

vagy

 • PhD/DLA fokozattal rendelkező kutatók, vagy szakemberek;

A kategória jelentkezői felé további elvárás:

 • Felsőoktatásban vagy kutatásban eltöltött 1-3 éves tapasztalat;
 • legalább 3 publikáció hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban;

Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik a kutatás szempontjából releváns szektorban legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a KRAFT Társadalmi Innováció, Hankiss Központ és Kutató Archívum témái esetében legfeljebb 250.000 Ft.

Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a Közép-Európa és V4 téma esetében legfeljebb 350.000 Ft.

A Bíráló Bizottság dönthet a tapasztalt és pályakezdő kutató kategóriák közti átsorolásról.

3.3. További tudnivalók

Az ösztöndíjas időszakra MINDEN SIKERES PÁLYÁZÓ szerződéses viszonyt létesít a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével.

A jelentkezési határidő 2021. augusztus 22. (24.00 óra). A jelentkezések nyelve a KRAFT Társadalmi Innováció és a Hankiss Központ és Kutató Archívum témái esetében a magyar, kutatás munkanyelve a magyar.

A jelentkezések nyelve a V4 és Közép-Európa témái esetében az angol, kutatás munkanyelve angol.

A pályázatokat elektronikusan (szkennelve és aláírva, PDF és Word formátumban) és eredetiben kérjük beadni a következők szerint:

Az elektronikus beküldés a [email protected] e-mail címre történik.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírva, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

Agárdi Izabella

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies) – Kőszeg, Pf. 4. H-9730

Az eredeti, aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2021. augusztus 22.

Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. Hiánypótlásra 1 alkalommal, a jelentkezési határidőtől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság általi elbírálására nem kerül sor.

A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető a pályázat postai beérkezésétől számított 7. napig nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy a Bíráló Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

4.  A pályázat tartalma

A pályázati csomag a következőkből áll:

 • kitöltött jelentkezési lap (Letölthető Jelentkezési lap – Word)
 • kutatási terv (maximum 5 oldal)
  • A pályázó havi bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, a tervezett kutatás kapcsolódási pontjait a kutatócsoport egyéb kutatási területeivel, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.
 • aláírt deklarációs formanyomtatvány (Letölthető Eredetiségi Nyilatkozat (PDF)
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat (Letölthető Adatkezelési nyilatoztat (PDF)
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz (Curriculum Vitae)
 • tudományos fokozatáról szóló oklevél egyszerű másolata,
 • publikációs lista
  • MTMT regisztráció esetén az adatok, a publikációs lista megküldése.
 • fiatal kutatók esetében egy szakmai ajánlólevél vagy releváns szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum.

5.  A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelését a releváns tudományterületek szakértőiből álló Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2021. szeptember 16-ig kapnak értesítést.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az iASK Főigazgatójához címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a [email protected] elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 9730 Kőszeg Pf. 4.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

6.  Az ösztöndíj

Az ösztöndíjas kutatók havi ösztöndíjat kapnak, amelyet nem terhel jövedelemadó. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult magyar pénzintézetben vezetett bankszámlával rendelkezzen.

Az ösztöndíjon felül a Kiíró a kutatók részére egyéb díjazást, költségtérítést, eszközöket (pl.: laptop) nem biztosít.

Egyéb feltételek:

A KRAFT Társadalmi Innováció és a Hankiss Központ és Kutató Archívum kutatói számára kötelező az ösztöndíjas időszak 50%-át Kőszegen tölteni a hatékony, magas színvonalú munka megvalósítása érdekében.

A V4 és Közép-Európa téma kutatói számára kötelező az ösztöndíjas időszak 75%-át Kőszegen tölteni a hatékony, magas színvonalú munka megvalósítása érdekében.

7.  Beszámoló

Az ösztöndíjas kutatók félidőben időszaki, valamint ösztöndíjas periódusuk lezárásaként végső beszámolót készítenek.

8.  Kizárás

A pályázat érvénytelen a következők fennállása esetén:

 • Hamis, vagyis a valóságnak nem megfelelő, adatot vagy információt tartalmaz.
 • Amennyiben a pályázó a jelentkezés benyújtása előtti 3 évben nem teljesített ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.
 • Amennyiben a pályázó ezen felhívás keretében benyújtott jelentkezések elbírálásában bármilyen módon részt vesz.
 • Amennyiben a pályázó – a BTK által szabályozott – közeli rokoni kapcsolatban áll a pályázat bármely szakmai bírálójával, ill. döntéshozójával.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az iASK hosszú (legalább 7 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az iASK két rövid (1-6 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.

9.  A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

 1. a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az iASK Kutatási Főosztálya kezelik.

Ugyanezen személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait az iASK Titkársága a támogatási (ösztöndíj) szerződés, és a Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztálya a támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

 1. b) A személyes adatkezelés jogalapja a Felsőfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló, 311/2015 (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.
 2. c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a [email protected] e-mail címre jelezheti.
 3. d) Az iASK adatkezelési tájékoztatója a iask.hu honlapján elérhető.

Pályázati felhívás (PDF)

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Agárdi Izabellától (telefon: +36-94-200-528, e-mail: [email protected]).

Kőszeg, 2021. július ….

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete