Kutatás és tanulmányok

Pályázati felhívás: Veszprém 2024. lakossági felmérés kutatási projektjében való közreműködésre

Pályázati felhívás a Kraft-kutatócsoport Veszprém 2024. lakossági felmérés kutatási projektjében való közreműködésre

Pályázati felhívás

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete egyéni kutatói ösztöndíjpályázatot hirdet szakmai koordinátor és statisztikai adatelemző kutató számára a Veszprém 2024. lakossági felmérés kutatási projektben való részvételre. A pályázat egyéni, ugyanakkor a megvalósítás időszakában a részvevő kutatók együttműködnek a Kraft-kutatócsoport munkatársaival. A pályázatok négy és háromhónapos időtartamra szólnak.

A felhívás témája

A kutatás célja Veszprém lakosságának a városról és a városi életkörülményekről alkotott véleményének felmérése. A nagyszabású (1200 fős, reprezentatív) lakossági felmérés a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 2017-ben megvalósult kérdőíves vizsgálatának folytatása, valamint a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 program utólagos hatásvizsgálata.

Az ösztöndíjra kettő kategóriában lehet jelentkezni:

Szakmai koordinátor

 • Az ösztöndíj időtartama négy hónap: március 15. és július 15. között

Az ösztöndíjas feladatai a Veszprém 2024. lakossági felméréssel kapcsolatban:

 • Kutatási tevékenység végzése, a kérdőíves kutatás eredményeinek interpretálása, értékelése, gyorsjelentés és teljeskörű kutatási jelentés összeállítása, közlemények szerkesztése;
 • A 2017-es és a 2024-es felmérések eredményeinek összehasonlítása, hasonlóságok és különbségek vizsgálata;
 • Közreműködés a 2024-es felméréssel kapcsolatos tudományos, valamint tudományos ismeretterjesztő kommunikációs tevékenységekben;
 • Első gyorsjelentés elkészítésének határideje 2024. május 15., a teljeskörű kutatási jelentés elkészítésének határideje 2024. június 30.

Pályázati feltétel:

 • Phd fokozat (regionális gazdaságtan, városgazdaságtan, területi fejlődés, térségi fenntarthatóság, regionális reziliencia, területi tervezés tématerületeken)
 • hazai egyetem vagy kutatóintézet oktatója vagy kutatója

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • korábbi veszprémi lakossági kérdőíves vizsgálatokban való részvétel a Kreatív város – fenntartható vidék programban szerzett kutatói tapasztalt
 • a Kreatív város – fenntartható vidék programban szerzett kutatói tapasztalt

Statisztikai adatelemző kutató

 • Az ösztöndíj időtartama három hónap: április 1 – június 30. között

Az ösztöndíjas feladatai a Veszprém 2024. lakossági felméréssel kapcsolatban:

 • Közreműködés a 2024-es lakossági felmérés eredményeinek értékelésében, a 2017-es és 2024-es felmérés összehasonlításában kvantitatív elemzési módszerek alkalmazásával, a felmérés adatbázisának statisztikai alapfeldolgozása
 • gyorsjelentés összeállítása és teljeskörű adatelemzés
 • Első gyorsjelentés elkészítésének határideje 2024. május 2., a teljeskörű adatelemzést tartalmazó záróbeszámoló elkészítésének határideje 2024. június 15.

Pályázati feltétel:

 • Phd fokozat (demográfia tématerületen)
 • hazai egyetem vagy kutatóintézet oktatója vagy kutatója
 • igazolt statisztikai elemzői tapasztalat
 • statisztikai elemzői szoftverismeret

Pályázati feltételek

Határidő

Jelentkezési határidő: 2024. február 15., csütörtök, 12.00 óra

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a [email protected] e-mail címen.

Az ösztöndíj összege és a kifizetés módja

A kutatók, ösztöndíjat kapnak, amelyet nem terhel jövedelemadó. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult magyar pénzintézetben vezetett bankszámlával rendelkezzen.

Az ösztöndíjon felül a Kiíró a kutatók részére egyéb díjazást, költségtérítést, eszközöket (pl.: laptop) nem biztosít.

A pályázat teljes időtartamára 800.000-1.000.000 Forint közötti ösztöndíj nyerhető el.

A kifizetés ütemezése: mindkét kategóriában a rész- és a végteljesítést követően, kettő egyenlő részletben.

Az ösztöndíjas időszakra a sikeres pályázók szerződéses viszonyt létesítenek a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével, amelyben az Intézet tevékenységük kereteit rögzíti.

Jelentkezés, a beadás módja

Az ösztöndíjasok kiválasztása az írásbeli jelentkezés (jelentkezési határidő: 2024. február 15. csütörtök 12.00 óra) értékelése alapján történik.

A jelentkezések nyelve magyar. Mivel a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének munkanyelve a magyar és az angol, egyes kommunikációs tartalmak elkészítését (blogbejegyzések, tömörebb beszámolók) angol nyelven is kérhetjük.

A pályázatokat elektronikusan (szkennelve és aláírva) és nyomtatott, eredeti formában is kérjük beadni.

Az elektronikus beküldés a [email protected] e-mail címre történik.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat eredeti kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre a lentebb meghatározott határidőre:

Katona Linda

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

(Institute of Advanced Studies)

Kőszeg, Pf. 4.

9730

Az aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2024. február 15., csütörtök. A későbbi postabélyegző dátummal beküldött pályázatok, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az e-mail tárgyába és a borítékra írják rá, hogy „Veszprém2024”.

A pályázat benyújtásának díja nincs. Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. A formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A benyújtott pályázatok formai ellenőrzésen esnek át. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető vagy meghatalmazottja értesítést küld.

Pozitív pályázati döntés esetén a pályázat az ösztöndíjszerződés mellékletét képezi. A hiányosan benyújtott papír alapú dokumentációra a Kutatási Főosztályvezető vagy megbízottja egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.

A pályázat tartalma

A pályázati csomag a következőkből áll:

 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető jelentkezesi-lap_2024)
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz (Curriculum Vitae)
 • rövid munkatervet tartalmazó motivációs levél (1-2 oldal)
 • aláírt eredetiségi nyilatkozat (letölthető EredetisegiNyilatkozat)
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat kettő példányban (letölthető AdatkezelesiNyilatkozat)
 • legmagasabb iskolai végzettség igazolásának egyszerű másolata

A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelését a releváns tudományterületek szakértőiből álló Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2024. február 26-ig kapnak értesítést.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az iASK Főigazgatójához címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a [email protected] elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 9730 Kőszeg Pf. 4.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

Beszámolók

Az ösztöndíjas kutatók ösztöndíjas periódusuk lezárásaként záróbeszámolót készítenek.

Kizárás

A pályázat érvénytelen a következők fennállása esetén:

 • Hamis, vagyis a valóságnak nem megfelelő, adatot vagy információt tartalmaz.
 • Amennyiben a pályázó a jelentkezés benyújtása előtti 3 évben nem teljesített ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.
 • Amennyiben a pályázó ezen felhívás keretében benyújtott jelentkezések elbírálásában bármilyen módon részt vesz.
 • Amennyiben a pályázó (a Ptk. által szabályozott közeli) rokoni kapcsolatban áll a pályázat bármely szakmai bírálójával, ill. döntéshozójával.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél hosszú (legalább 7 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél két rövid (1-6 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.

Ha ezen körülmények közül bármelyik fennáll, a nyertes pályázó az értesítés kézhezvétele után legfeljebb 15 nappal köteles az Intézetet értesíteni.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kezeli.

Ugyanezen személyes adatokat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya a támogatási (ösztöndíj) szerződés és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja a Felsőfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló, 311/2015 (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a [email protected] e-mail címre jelezheti.

d) Az Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete adatkezelési tájékoztatója erre a LINKRE kattintva érhető el.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Katona Lindától (telefon: +36 94 200-556, email: [email protected]).