Kutatás és tanulmányok

Pályázati felhívás a Kreatív város, fenntartható vidék szakmai programban való kutatói közreműködésre

1. Pályázati felhívás

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete egyéni kutatói ösztöndíjpályázatot hirdet legfeljebb két fő posztdoktor számára a Kreatív város fenntartható vidék (Kraft) programban való részvételre. A pályázat egyéni, ugyanakkor a megvalósítás időszakában a részvevő kutató együttműködik a Kraft-kutatócsoport munkatársaival. A pályázat legalább 4 hónapos időtartamra szól 2024. december 31-ig bezárólag.

2. A felhívás témája

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének alapításától kezdve egyik legfontosabb programja a Kreatív város fenntartható vidék (KRAFT) koncepció elméleti és gyakorlati megvalósítása. Az integratív szemléletű program a regionális fejlesztésekben a helyi gyökerű kreatív és kulturális örökségen alapuló tudásbázis, a társadalmi tőke és az együttműködési képességek, valamint a társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben vett fenntarthatóság összetett szempontrendszerére épül. Az Intézet eddigi kutatási és fejlesztési fókuszában a Nyugat-Pannon térség néven ismertté vált régió állt, melynek vizsgálatához jelen pályázati kiírás is kapcsolódik.

Az ösztöndíjra az alábbi kategóriában lehet jelentkezni:

2.1. Posztdoktor kutató

 • Az elnyerhető pályázati összeg havi 350.000 forint.

Pályázni az alábbi témához kapcsolódóan önálló kutatási tervvel lehet:

 • Gazdasági és/vagy társadalmi és/vagy kulturális és/vagy innovációs és/vagy fejlesztéspolitikai kutatás a Nyugat-Dunántúl régió (Győr-Moson-Sopron, Vas, illetve Zala vármegyék), vagy valamely, a régióban található kisebb területi egység kreatív és fenntartható térségi fejlődésének előmozdításához

Az ösztöndíjas feladata:

 • Kutatási tevékenység végzése, fejlesztéspolitikai ajánlások megfogalmazása, publikációk, tanulmányok írása
 • Rendszeres személyes jelenlét a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének kőszegi irodájában

Pályázati feltétel:

 • Phd fokozat (gazdaságtudományi, társadalomtudományi, földrajztudományi vagy kapcsolódó területen;
 • minimum C1 szintű angol nyelvtudás

A pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a kutató,

 • akinek fókuszterülete Győr-Moson-Sopron, Vas, illetve Zala vármegye
 • akiknek doktori oklevele 5-7 évnél nem régebbi

  3. Pályázati feltételek

3.1. Határidő

Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb 2024. június 30-ig vagy a szabad ösztöndíjas hely betöltéséig.

3.2 További tudnivalók az ösztöndíjról

Az ösztöndíjas időszakra a sikeres pályázók szerződéses viszonyt létesítenek a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével, amelyben az Intézet tevékenységük kereteit rögzíti.

A kutatók, tematikus szakértők ösztöndíjat kapnak, amelyet nem terhel jövedelemadó. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult magyar pénzintézetben vezetett bankszámlával rendelkezzen.

Az ösztöndíjon felül a Kiíró a kutatók részére egyéb díjazást, költségtérítést, eszközöket (pl.: laptop) nem biztosít.

3.3 Jelentkezés, a beadás módja

Az ösztöndíjasok kiválasztása az írásbeli jelentkezés értékelése alapján történik.

A jelentkezések nyelve magyar. Mivel a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének munkanyelve a magyar és az angol, egyes kommunikációs tartalmak elkészítését (blogbejegyzések, tömörebb beszámolók) angol nyelven is kérhetjük.

A pályázatokat elektronikusan (szkennelve és aláírva) és nyomtatott formában is kérjük beadni.

Az elektronikus beküldés a [email protected] e-mail címre történik. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

Katona Linda

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

(Institute of Advanced Studies)

Kőszeg, Pf. 4.

9730

 Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az e-mail tárgyába és a borítékra írják rá, hogy „Kraft”.

A pályázat benyújtásának díja nincs. Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. A formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A benyújtott pályázatok formai ellenőrzésen esnek át. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető vagy meghatalmazottja értesítést küld.

Pozitív pályázati döntés esetén a pályázat az ösztöndíjszerződés mellékletét képezi. A hiányosan benyújtott papír alapú dokumentációra a Kutatási Főosztályvezető vagy megbízottja egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.

4. A pályázat tartalma

A pályázati csomag a következőkből áll:

 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető Jelentkezési lap)
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz (Curriculum Vitae)
 • kutatási terv (maximum 5 oldal):

A pályázó havi bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, a tervezett kutatás kapcsolódási pontjait a kutatócsoport egyéb kutatási területeivel, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.

 • motivációs levél
 • aláírt eredetiségi nyilatkozat (letölthető Eredetiség Nyilatkozat)
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat kettő példányban (letölthető Adatkezelési Nyilatkozat)
 • legmagasabb iskolai végzettség igazolásának egyszerű másolata
 • publikációs lista.

5. A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelését a releváns tudományterületek szakértőiből álló Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásának eredményéről a Bíráló Bizottság ülését követő 5 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az iASK Főigazgatójához címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a [email protected] elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 9730 Kőszeg Pf. 4.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

6. Beszámolók

Az ösztöndíjas kutatók ösztöndíjas periódusuk lezárásaként záróbeszámolót készítenek.

7. Kizárás

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenítésre kerül a következők fennállása esetén:

 • Hamis, vagyis a valóságnak nem megfelelő, adatot vagy információt tartalmaz.
 • Amennyiben a pályázó a jelentkezés benyújtása előtti 3 évben nem teljesített ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.
 • Amennyiben a pályázó ezen felhívás keretében benyújtott jelentkezések elbírálásában bármilyen módon részt vesz.
 • Amennyiben a pályázó (A PTK által szabályozott közeli) rokoni kapcsolatban áll a pályázat bármely szakmai bírálójával, ill. döntéshozójával.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél hosszú (legalább 7 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az Intézetnél két rövid (1-6 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.

8. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kezeli.

Ugyanezen személyes adatokat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya a támogatási (ösztöndíj) szerződés és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja a Felsőfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló, 311/2015 (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a [email protected] e-mail címre jelezheti.

d) Az Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete adatkezelési tájékoztatója az alábbi LINKRE kattintva érhető el.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Katona Lindától (telefon: +36 94 200-556, email: [email protected]).