Kutatás és tanulmányok

Kutatói Pályázati Felhívás: Insula Magna Projekt- Határidő: 2021. június 01.

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI-iASK) egyéni kutatói ösztöndíj pályázatot hirdet az Insula Magna projekt keretében kutatói közösségben végzett kutatómunkára, határozott időre, 2-10 hónapos időtartamra 2021. július 1. és 2022. április 30. között két kategóriában: tapasztalt (szenior) kutató és pályakezdő kutató. A tapasztalt kutató kategória ösztöndíjának mértéke 250.000 Ft/hó; a pályakezdő kutató ösztöndíjának mértéke 150.000 Ft/hó.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) felkérése alapján az FTI-iASK részt vesz az „Insula Magna” Fenntartható Fejlesztési Program kutatási-tudományos munkában.

Az ITM által kezdeményezett projekt célja egy olyan hosszútávú és sokoldalú fejlesztési koncepció kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a Szigetköz (Csallóköz) térsége határon átnyúló, európai fenntartható és mintaadó fejlesztési területté váljon. Az ikertérség fejlesztésének mottója: „A víz összekapcsol, nem pedig szétválaszt.”

Az FTI-iASK, mint multi- és interdiszciplináris kutatóintézet az elmúlt években számos, a kutatási programot alátámasztó alapkutatást (körkörös gazdaság, fenntarthatóság-tanulmányok) és módszertani fejlesztést folytatott, amely újszerű, sokoldalú, a helyi közösségek bevonásán alapuló, a helyi kulturális örökségen és identitáson alapuló szemléletével és térségi alkalmazásával, valamint a nemzetközi tapasztalatok, minták bevonásával erősítheti a projektet.

A projekt alapelve a környezeti és társadalmi-gazdasági fenntarthatóság biztosítása, innovatív, természet alapú fejlesztési megoldások alkalmazásával. A térségre készülő komplex fejlesztési koncepció és az annak alapján megfogalmazott és azzal párhuzamosan is megvalósuló fejlesztési projektek missziója, hogy a helyi közösségek bevonásával és közreműködésén, a helyi erőforrások feltárásán, összekötésén és mobilizálásán keresztül hozzájáruljon az ENSZ által megfogalmazott Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG17) helyi adaptációjához, alkalmazásához.

A Program egyes elemei munkacsomagokban (WP) kerültek kidolgozásra az FTI-iASK feladata a WP 1-4. kidolgozása és megvalósítása. A kutatás kutatócsoportban történik.

A fentiekben leírt projekt végrehajtása az FTI-iASK kiemelt feladata. A kutatási projekt során kívánatos az elméleti tudás és a gyakorlati alkalmazhatóság összekapcsolása, valamint annak a lehetősége, hogy a kutatás eredményére alapozott javaslatok a közjót szolgálják mind helyi, mind hazai, illetve regionális, és globális szinten.

 

2. A pályázati felhívás témái:
2.1. Kulturális örökség tématerület (WP1)

Altémák:

 1. irodalom
 2. történelem
 3. építészet
 4. zene

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 1 tapasztalt (szenior) és 3 pályakezdő kutatói ösztöndíj.

2.2. Ökoszisztéma (WP2)

Altémák:

 1. vízgazdálkodás
 2. fenntarthatóság

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 3 tapasztalt (szenior) és 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj.

2.3. Gazdaság tématerület (WP3)

Altémák:

 1. regionális gazdaság
 2. körforgásos gazdaság
 3. földhasználat, mezőgazdaság
 4. turizmus
 5. kreatív-kulturális iparágak

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 3 tapasztalt (szenior) és 5 pályakezdő kutatói ösztöndíj.

2.4. Társadalom tématerület (WP4)

Altémák:

 1. jelenkori társadalom
 2. társadalmi reziliencia

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 3 tapasztalt (szenior) és 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj.

2.5. Horizontális kutatás

Altémák:

 1. kérdőíves felmérés
 2. határon átnyúló kapcsolatok
 3. kutatási szinergiák, az interdiszciplináris kutatás módszertana

A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 2 tapasztalt (szenior) és 1 pályakezdő kutatói ösztöndíj.

 

3.    Pályázati feltételek
3.1. Határidő

Jelentkezési határidő: 2021. június 1. (24.00 óra)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a [email protected] vagy a [email protected] e-mail címen.

3.2 Kutatói kritériumok

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

3.2.1. Tapasztalt (szenior) kutató kategória

A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell:

 • Bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási vagy akadémiai intézmény (egyetem vagy kutatóintézet) szenior tanácsadói, vagy kutatói, oktatói, illetve óraadói (akadémiai doktor, habilitált docens);

vagy

 • Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik bár nem rendelkeznek tudományos fokozattal, kimagasló tudományos vagy szakmai (vezetői, kutatói, vagy művészi) tapasztalatot mutatnak fel. Ezen jelentkezőktől elvárás, hogy nemzetközileg elismert kvalifikációikat, szakértelmüket a kutatás, valamint a posztgraduális képzések területén kamatoztassák. Ilyen eseteket képeznek:
 • Valamely nemzetközi szervezet szenior tisztségviselői (pl. az ENSZ speciális ügynökségei és szervezetei, EU vagy OECD intézmények);
 • szenior elemzők vagy nemzetközi think tank-ek tanácsadói;
 • valamely szektor legalább 10 éves tapasztalattal rendelkező szakértői;
 • művész kiválóságok;
 • a társadalmi, ill. technológiai innováció nemzetközileg elismert szakértői.

vagy

 • Elméleti érdeklődéssel rendelkező gyakorlati szakemberek, akik legalább 10 év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi projektmenedzsment, hálózatok szervezése, valamint tudományos intézetek ill. nonprofit szervezetek vezetése terén.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • 10 év tanítási tapasztalat hazai vagy külföldi egyetemeken;

 

3.2.2. Pályakezdő kutató kategória:

A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell:

 • Doktorandusz hallgatók vagy doktorjelöltek (akik kurzusmunkájukat befejezték) és kutatásuk egyéb támogatási forrást nem élvez;

vagy

 • PhD/DLA fokozattal rendelkező kutatók, vagy szakemberek;

A kategória jelentkezői felé további elvárás:

 • Felsőoktatásban vagy kutatásban eltöltött 1-3 éves tapasztalat;
 • legalább 3 publikáció hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban;

Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik a kutatás szempontjából releváns szektorban legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A Bíráló Bizottság dönthet a tapasztalt és pályakezdő kutató kategóriák közti átsorolásról.

3.3.          További tudnivalók

Az ösztöndíjas időszakra MINDEN SIKERES PÁLYÁZÓ szerződéses viszonyt létesít a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével.

A jelentkezési határidő 2021. június 1. (24.00 óra). A jelentkezések nyelve magyar, az Insula Magna kutatás munkanyelve a magyar.

A pályázatokat elektronikusan (szkennelve és aláírva) és eredetiben kérjük beadni a következők szerint:

Az elektronikus beküldés a [email protected] e-mail címre történik.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírva, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

Katona Linda (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – Institute of Advanced Studies Kőszeg, Pf. 4. 9730)

Az eredeti, aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2021. június 1.

Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság általi elbírálására nem kerül sor.

A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető a pályázat postai beérkezésétől számított 7. napig nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy a Bíráló Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

4.    A pályázat tartalma

A pályázati csomag a következőkből áll:

 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető)
 • kutatási terv (maximum 3 oldal)
  • A pályázó havi bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, a tervezett kutatás kapcsolódási pontjait a kutatócsoport egyéb kutatási területeivel, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.
 • aláírt deklarációs formanyomtatvány (letölthető)
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz (Curriculum Vitae)
 • tudományos fokozatáról szóló oklevél egyszerű másolata,
 • publikációs lista
  • MTMT regisztráció esetén az adatok, a publikációs lista megküldése.
 • fiatal kutatók esetében egy szakmai ajánlólevél vagy releváns szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum.
5.    A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelését a releváns tudományterületek szakértőiből álló Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2021. június 18-ig kapnak értesítést.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az FTI-iASK Főigazgatójához címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a [email protected] elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 9730 Kőszeg Pf. 4.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

6.    Az ösztöndíj

Az ösztöndíjas kutatók havi ösztöndíjat kapnak, amelyet nem terhel jövedelemadó. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult magyar pénzintézetben vezetett bankszámlával rendelkezzen.

Az ösztöndíj összegének fedeznie kell a kutató szállásköltségeit Kőszegen, az egészségbiztosítást, a vízumköltségeket (amennyiben releváns) valamint a kutatói tevékenységekhez szükséges útiköltségeket. Ezekre a kiadásokra az iASK külön nem folyósít plusz összeget.

7.    Egyéb feltételek

A kutatók számára kötelező az ösztöndíjas időszak 15%-át Kőszegen tölteni a hatékony, magas színvonalú kutatócsoportos munka megvalósítása érdekében. Ennek keretében a kutató havonta legalább egy alkalommal részt vesz az Insula Magna kutatói workshopokon, a 2021 szeptemberében megrendezésre kerülő nemzetközi KRAFT-konferencián és az Insula Magna projekt kiemelt workshopjain.

8.    Beszámoló

Az ösztöndíjas kutatók ösztöndíjas periódusuk lezárásaként záró beszámolót készítenek.

9.    Kizárás

A pályázat érvénytelen a következők fennállása esetén:

 • Hamis, vagyis a valóságnak nem megfelelő, adatot vagy információt tartalmaz.
 • Amennyiben a pályázó a jelentkezés benyújtása előtti 3 évben nem teljesített ösztöndíjszerződéssel rendelkezik.
 • Amennyiben a pályázó ezen felhívás keretében benyújtott jelentkezések elbírálásában bármilyen módon részt vesz.
 • Amennyiben a pályázó – a BTK által szabályozott – közeli rokoni kapcsolatban áll a pályázat bármely szakmai bírálójával, ill. döntéshozójával.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az FTI-iASK hosszú (legalább 7 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.
 • Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 évben az FTI-iASK két rövid (1-6 hónap) kutatói ösztöndíjban részesült.

 

10.        A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja
 1. a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az FTI-iASK Kutatási Főosztálya kezelik.

Ugyanezen személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait az FTI iASK Titkársága a támogatási (ösztöndíj) szerződés, és a Pénzügyi- és Gazdálkodási Főosztálya a támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

 1. b) A személyes adatkezelés jogalapja a Felsőfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló, 311/2015 (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.
 2. c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a [email protected] e-mail címre jelezheti.
 3. d) Az FTI-iASK adatkezelési tájékoztatója a iask.hu honlapján elérhető.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Katona Lindától (telefon: +36-94-200-556, e-mail: [email protected]).

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fenntartja a jogot ugyanezen témában pótpályázat kiírására.

Adatkezelési Nyilatkozat

Eredetiségi Nyilatkozat

Jelentkezési lap

 

Kőszeg, 2021. május 25. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete