Kutatás és tanulmányok

A Nyugat Pannon-régió fejlesztési potenciáljának feltárása – a társadalmi innováció révén

 

A projekt a Nyugat Pannon-régió társadalmi innováción alapuló többdimenziós fejlesztési potenciálját tervezi feltárni. Olyan online értéktárat hoz létre, amely az önkormányzatok, a Pannon Egyetem, valamint a vállalati szféra együttműködése nyomán összesíti a Pannon Városok Szövetsége városainak kulturális, gazdasági és társadalmi örökségét. Célunk egy olyan mintaértékű régió létrehozása, amely a városok erősségeire épít, és az együttes gondolkodás és együttműködés révén a közös problémák megoldására fókuszál.

A projekt célja a 2015-ben alakult Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok – Keszthely, Kőszeg, Nagykanizsa, Szombathely, Tata, Veszprém és Zalaegerszeg – együttműködésével a Pannon térség kulturális, gazdasági és társadalmi örökségének, továbbá többdimenziós fejlesztési potenciáljának feltárása.

A Nyugat Pannon régió földrajzi elhelyezkedését, településszerkezetét, kulturális identitását és népességmegtartó erejét tekintve hasonló problémákkal néz szembe. Az FTI egyik fő feladataként megvalósuló KRAFT – „Kreatív város – fenntartható vidék” új, innovatív regionális fejlesztési koncepció alapgondolatának megfelelően az önkormányzatok, az egyetem, valamint a vállalati szféra együttműködése nyomán, a városok erősségeire építő és a közös problémák megoldására fókuszáló gondolkodás és cselekvés révén egy minta értékű régió jöhet létre. A legfontosabb feladat a terület társadalmi tőkéjének és fejlesztési potenciáljának felmérése. Kiemelt figyelmet fordítunk az együttműködések többszintű hálózatának leírására, valamint az ezeket tápláló bizalom jellegére, forrásaira és akadályaira. Elengedhetetlen mindazon élő, feléleszthető és aktiválható értéknek, készségnek és képességnek az összegyűjtése, leírása, rendszerezése és összefüggő csoportokba sorolása, amelyek a régió örökségének tekinthetők, és amelyekre alapként a fejlesztést érdemes építeni a régióban.

 

A KRAFT koncepció három fontos potenciálra épít az eddigi kutatásaink alapján:

 • Kreativitás és innovációs potenciál, amely a megszokott gondolkodást túlhaladva, a „dobozból kilépve” az új ötletek, új megoldások révén biztosítja a fejlődést.
 • Kapcsolati tőke, hálózati potenciál, amely a fejlesztésekhez szükséges együttműködések bázisát képezi.
 • Fenntarthatósági potenciál, amely a fejlesztések társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fenntarthatóságát garantálja.

 

A KRAFT Társadalmi Innováció az alábbi területek összehangolt és kreatív fejlesztésében nyilvánul meg:

 • újszerű, a tudományterületek sokszínű együttműködésén alapuló oktatási, innovációs és kutatás-fejlesztési tartalmak kialakítása, bevezetése és elterjesztése;
 • a megfelelő fejlesztési és innovációs környezet, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra megújítása, illetve kialakítása;
  • a települést jelenleg és a jövőben használó generációk igényeit figyelembe vevő területfejlesztés;
  • a jövőbeli potenciális változáskra felkészítő társadalmi kapacitásfejlesztés;
  • az egyéni és családi egészség fejlesztése érdekében egészségcélú közösségi háló kialakítása;
  • a helyi társadalom identitásának és kötődésének erősítése a kulturális, épített, szellemi és természeti örökség megóvása, rehabilitálása, valamint e komplex örökség 21. századi igényeknek és technikai színvonalnak megfelelő új funkciókkal történő társadalmi hasznosítása; ezen belül:
   • az intelligens helyi és környéki közlekedés megteremtése;
   • a kulturális és természeti erőforrásokra alapozott turisztikai vonzerő és szolgáltatások fejlesztése;
   • az agrár-vidékfejlesztési kultúra tájba illő ágazatainak innovatív és együttműködésre alapozott fejlesztése.a fejlesztéseket megvalósító városokban és a városi környezetben az új tudás „társadalmasítása”, a közcélú szolgáltatások és közösségi terek megfelelő színvonalú fejlesztése;

 

A projekt küldetése, hogy a Pannon Városok megtalálják egyrészt azt az egyedi, versenyképességet biztosító területet, amelyet fejlesztési stratégiájuk fókuszpontjába állíthatnak, másrészt azt a „kitörési lehetőséget”, amelynek révén a társadalmi tőke örökségként jelenlévő értékeit materiális értékekké tudják alakítani, továbbá azt az egyedi értékkészletet, amelyre a jövőjüket építhetik.

A projekt a települések fejlesztési potenciáljának feltárásával, bemutatásával, majd fejlesztési javaslatok kidolgozásával járul hozzá ezen fókuszpontok kijelöléséhez, az egyes városok identitásának kialakításához.

Az egyes városok saját imázsának kialakítása mellett a kutatás kiemelkedő fontosságú feladata a Nyugat-Pannon régió települései kapcsolódási pontjainak megtalálása, a városok közötti lehetséges együttműködési területek bemutatása, melyek minden résztvevő fél számára előnnyel járnak.

A pályázat keretében megvalósult: PVSZ honlap

A projekt kezdete: 2019. december 15.

A projekt vége: 2020. november 30.

Támogatás összege: 10 800 000 Ft